اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

سوال
ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: شبه شعر

باران می بارد و باید من اینجا بنشینم
پای تک برگ گل گلدانی
که زمانی دور
سایه اش دلگرمی این سامان بود
و اکنون سایه هایی سرد
گرد خورشید دلم
در رقصند.
چه کسی دست مرا می گیرد؟
چه کسی تا ابدیت با من
اسب خواهد تازاند؟


 
زنده باد زمین و هر آنچه در آسمان است.
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: محیط زیست
 
گرم نگاهت
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: فلسفه بافی ، شبه شعر

گرم نگاهت در مسیر بقای ماده و انرژی به چه تبدیل می شود؟
لختی موهایت؟
انحنای نرم کلماتت؟
و بلندای قامتت؟
منطق علوم ازلی نیز در برابرت به خاک می افتند.
آری اینگونه است.