اینجا ایران!

تنها قسمتی از هستی که فکر کردن در آن لزوما سرت را به باد خواهد داد. باور نداری از گوهر بانو بپرس.

شهریور 97
1 پست
اسفند 96
1 پست
آذر 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
12 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
6 پست
آذر 91
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
سینما
1 پست
فیلم
1 پست
نویسندگی
13 پست
موسیقی
7 پست
طنز_سیاه
22 پست
داعش
4 پست
زن
6 پست
نوستالژی
6 پست
مرگ
3 پست
ضد_سیاست
13 پست
روز_زمین
2 پست
شبه_شعر
4 پست
ضد_جنگ
2 پست
تلویزیون
1 پست
خـــــون
1 پست
شک
2 پست
آب_انگور
1 پست
aaron_swartz
1 پست
زندگی
2 پست
دانشگاه
3 پست
a_beautiful_mind
1 پست
matrix
1 پست