گرم نگاهت

گرم نگاهت در مسیر بقای ماده و انرژی به چه تبدیل می شود؟
لختی موهایت؟
انحنای نرم کلماتت؟
و بلندای قامتت؟
منطق علوم ازلی نیز در برابرت به خاک می افتند.
آری اینگونه است.

/ 2 نظر / 36 بازدید