برای امید

*

خورشید می‌افتد

اژدها برای بلعیدن ماه خیز می‌گیرد

باغ از زمستان آبستن می‌شود

ما سیل می‌شویم

ما غرق می‌شویم

 

زوال تدریجی یک انارستان ـ ص ماقبل آخر

 

 

**

 

در زندگی قواعدی هست که با آن متولد می‌شویم. اینها همان قواعدی هستند که باید شکسته شوند. این را آن اولین نفری که انگور را فشرد و شیره‌اش را بیرون کشید خوب می‌فهمد.

 

***

 

Rihanna – Diamonds - 2013 ( download link

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

 

Find light in the beautiful sea, I choose to be happy

You and I, you and I , we’re like diamonds in the sky

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

When you hold me, I’m alive

We’re like diamonds in the sky

 

I knew that we’d become one right away

Oh, right away

At first sight I felt the energy of sun rays

I saw the life inside your eyes

 

So shine bright tonight,

You and I

We’re beautiful like diamonds in the sky

Eye to eye,

So alive

We’re beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shining bright like a diamond

We’re beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shining bright like a diamond

We’re beautiful like diamonds in the sky

 

Palms rise to the universe, as we moonshine and molly

Feel the warmth, we’ll never die

We’re like diamonds in the sky

 

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

When you hold me, I’m alive

We’re like diamonds in the sky

At first sight I felt the energy of sun rays

I saw the life inside your eyes

 

So shine bright

Tonight,

You and I

We're beautiful like diamonds in the sky

Eye to eye,

So alive

We're beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shining bright like a diamond

We’re beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shining bright like a diamond

We're beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

 

So shine bright

Tonight,

You and I

We're beautiful like diamonds in the sky

Eye to eye,

So alive

We're beautiful like diamonds in the sky

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

 

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

 

Shine bright like a diamond

 

ریانا ـ الماس ـ 2013

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

 

نور را در این دریای بیحرف یافتم چرا که انتخابم شادی بود

تو و من، تو و من، چنان الماس بر تن آسمانیم

تو در نظرم یک شهابی، یک بارقه از سرمستی ناب!

تا آن زمان جان دارم که تو مرا در آغوش داشته باشی

ما چنان الماس بر تن آسمانیم

 

از اول می دانستم که ما در هم یکی خواهیم شد

از همان اول اول

با همان اولین نگاه قدرت خورشید را به درون کشیدم؛

زندگی را در درون چشمان تو یافتم

 

پس بیا امشب را بدرخش که

من و تو

چنان الماس بر تن آسمانیم

چشم در چشم هم

چنین زنده و بیمرگ

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس در درخششیم

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس در درخششیم

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

دستانمان جهان را به چنگ می گیرد، از مستی این باده

گرما به تنمان می دود، مرگ از ما به دور است

ما چنان الماس بر تن آسمانیم

 

تو در نظرم یک شهابی، یک بارقه از سرمستی ناب!

تا آن زمان جان دارم که تو مرا در آغوش داشته باشی

چراکه ما چنان الماس بر تن آسمانیم

با همان اولین نگاه قدرت خورشید را به درون کشیدم؛

زندگی را در درون چشمان تو یافتم

 

پس بیا امشب را بدرخش که

من و تو

چنان الماس بر تن آسمانیم

چشم در چشم هم

چنین زنده و بیمرگ

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس در درخششیم

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس در درخششیم

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

 

پس بیا امشب را بدرخش که

من و تو

چنان الماس بر تن آسمانیم

چشم در چشم هم

چنین زنده و بیمرگ

ما زیبایان، چنان الماس بر تن آسمانیم

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

 

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

چون الماس بدرخش

 

چون الماس بدرخش

 

 

****

پ. ن:

ریانا خاتون در این ترانه به moonshine و molly اشاره می فرمایند که اولی نوعی آب انگور و دومی اسم رمز یک نوع حب شادی آور می باشد.  ... آه!!! روزگار نصیب همگیمان کند! خوشمزه

 

********

/ 2 نظر / 45 بازدید
نصیرالدین جعفری

من همیشه در این فکر بودم که چنین وبلاگی داشته باشم اما هیچوقت اقدام نکردم. کار بسیار جالبی را شروع کرده اید. [گل]

amir

چه پست خوبی لایک رو پ.ن ;)